home
shows
menu

Algemene voorwaarden

Wij danken je voor het gebruik van en/of bezoek aan de website toegankelijk op het adres SneakPeek.nu, of aan een website van een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv / SneakPeek, hierna de “Website” of het “Platform”, ofwel eigendom van en beheerd door Milton bv / SneakPeek / Theatercollectief SKaGeN vzw (verder “Milton bv / SneakPeek”), ofwel eigendom van en beheerd door een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv /SneakPeek.

Milton bv / SneakPeek is een ondernemning in België met ondernemingsnummer BE0758.609.482 met een maatschappelijke zetel in de Nachtegalenlei 48, 2900 Schoten vertegenwoordigd door de bestuurder Mathijs Scheepers (hierna “Milton bv / SneakPeek”)

*partnerorganisatie: elke organisatie die via een contract met Milton bv / SneakPeek verbonden is, met als doel het faciliteren van de verkoop van de voorstellingen die onder de noemer SneakPeek vallen. De (gebruikers)voorwaarden – zoals hieronder vermeld – voor het deelnemen aan de voorstelling SneakPeek wijzigen niet, onafhankelijk of ze via de website van Milton bv / SneakPeek of via de website of een ander medium van een partnerorganisatie zijn gecommuniceerd.

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden en Algemene Voorwaarden. Deze bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account (bij het achterlaten van uw gegevens) en – indien toepasselijk – het sluiten van overeenkomsten via de Website.

Bij het aanmaken van een account zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Je bezoek aan de Website, je aanmelding voor een account, het sluiten van overeenkomsten en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden. 

Samenvatting

De Website is een platformwebsite, uitgebaat door Milton bv / SneakPeek of aan een website van een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv / SneakPeek, waar mensen een account kunnen aanmaken om theatervoorstellingen te volgen. In het geval van SneakPeek of een show in de SneakPeek app, gebeurt dit – na aanmaak van een account, via de SKGN app of via de SneakPeek app en via email / instagram / facebook / youtube / vimeo (voor de stukken van de voorstelling SneakPeek die live te volgen zijn op locatie). U kan voor SneakPeek of de SneakPeek app-Show ook berichten nalaten op de Facebookpagina van de voorstelling. De Website is een platformwebsite wat wil zeggen dat het een Platform is voor verschillende voorstellingen van Milton bv / SneakPeek, in alle mogelijke verschillende verschijningsvormen. (De voorstelling kan naast Whatsapp ook gebruik maken van andere sociale media zoals FB, Twitter, Instagram, TikTok en eventuele eigen apps, zoals de of de SneakPeek app)

Milton bv / SneakPeek wijst elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af met betrekking tot de overeenkomsten tussen
verkoopbureaus/agenten/vertegenwoordigers enerzijds en afnemende cc’s/festivals/facilitators van de voorstellingen van Milton bv / SneakPeek anderzijds die via haar Platform tot stand komen.

Gebruikers aanvaarden om van Milton bv / SneakPeek e-mails en berichten, al dan niet via Whatsapp of de SneakPeek app-Show (bijv. in het kader van de voorstelling SneakPeek of de SneakPeek app-Show) te ontvangen met betrekking tot hun profiel.

Gebruikers weten en aanvaarden dat – indien ze deelnemen aan een activiteit via de app Whatsapp (of een gelijkaardige applicatie) – hun telefoonnummer en profielfoto zichtbaar kunnen zijn voor andere deelnemers in de Whatsapp-groep van de voorstelling. Gebruikers verklaren dat ze mekaar niet zullen contacteren, noch de telefoonnummers van anderen voor andere doeleinden zullen gebruiken. Gebruikers weten, en aanvaarden, dat Milton bv / SneakPeek het recht heeft om – indien hier inbreuk op gemaakt wordt – zonder enige verwittiging en zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of terugbetaling voor de Gebruiker, de Gebruiker uit de Whatsapp groep (of groep van een gelijkaardige app) te verwijderen. Hetzelfde geldt voor de eigen afbeelding in de Whatsapp-groep (of groep van een gelijkaardige app) het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om die foto te wijzigen indien hij niet wenst dat die foto door de andere deelnemers kan gezien worden. De Gebruikers hanteren eenzelfde code of conduct voor wat de profielfoto van andere Gebruikers betreft. Milton bv / SneakPeek wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader af en de Gebruiker aanvaardt dit.

Bovenstaand artikel vervalt wanneer de voorstelling in de SneakPeek app wordt gepresenteerd, ipv Whatsapp.


Gebruik en toegang tot de Website

Deze Gebruiksvoorwaarden, die de voorwaarden regelen van uw gebruik van de Milton bv / SneakPeek Diensten, worden gesloten tussen u (hierna “u” of de “Gebruiker”) en Milton bv / SneakPeek, een onderneming geregistreerd in België met ondernemingsnummer BE0758.609.482 en met haar maatschappelijke zetel op het adres Nachtegalenlei 48, 2900 Schoten vertegenwoordigd door de bestuurder Mathijs Scheepers (hierna “Milton bv / SneakPeek”)

De contact gegevens van Milton bv / SneakPeek zijn als volgt:
Adres: Nachtegalenlei 48, 2900 Schoten
Email: info@sneakpeek.nu

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website en op elke overeenkomst tot stand gebracht via de Website of via een website van een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv / SneakPeek. Je verklaart door je bezoek aan de Website of aan een website van een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv / SneakPeek kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

Milton bv / SneakPeek Diensten

Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden, worden de begrippen “Milton bv / SneakPeek Diensten” of “Diensten” gedefinieerd als alle diensten die Milton bv / SneakPeek nu of in de toekomst aan u levert.

De begrippen “Milton bv / SneakPeek Diensten” of “Diensten” zijn meer bepaald van toepassing op de diensten die Milton bv / SneakPeek aanbiedt via haar Platform, web portaal en databank beschikbaar op www.Milton bv / SneakPeek.be (hierna het “Platform” en de “Website”). Via het Platform kunnen Gebruikers in contact treden met Milton bv / SneakPeek om in te tekenen op (online) voorstellingen, om op de hoogte gehouden te worden van
activiteiten van Milton bv / SneakPeek etc.

Toestemming

Door gebruik te maken van de Milton bv / SneakPeek Diensten, het Platform en/of de Website en/of een website van een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv / SneakPeek of via de SneakPeek app, verklaart u zich akkoord met en gebonden door deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Diensten, het Platform, de Websites, de SneakPeek app of een van de toepassingen daarvan, noch u er toegang tot verschaffen.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen, samen met de “Privacy en Cookie Policy” (https://sneakpeek.nu/privacy-policy) de gehele overeenkomst tussen u en Milton bv / SneakPeek, mocht er geen ander (samenwerkings)contract getekend zijn tussen u en Milton bv / SneakPeek. Indien er een (samenwerkings)contract getekend is zijn deze Gebruiksvoorwaarden een aanvulling op de clausules in het (samenwerkings)contract. Bij eventuele contradictie tussen deze Gebruiksvoorwaarden en uw (samenwerkings)contract met Milton bv / SneakPeek zullen de clausules van het (samenwerkings)contract primeren.

Milton bv / SneakPeek is de content-maker van de voorstellingen en faciliteert het Platform.

Milton bv / SneakPeek treedt op als content-maker en faciliteert het Platform en de voorstelling SneakPeek of de SneakPeek app-shows. Milton bv / SneakPeek garandeert het rustig genot van de online voorstellingen die via het Platform, of via een website van een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv / SneakPeek, of de SneakPeek app aangeboden worden en via de app Whatsapp, de SneakPeek app, via email of andere sociale media zoals FB, Twitter, Instagram, TicToc en eventuele eigen apps. Milton bv / SneakPeek engageert zich om, indien u de voorstelling niet volledig kan volgen door technische problemen waarvan bewezen is dat deze te wijten zijn aan Milton bv / SneakPeek en/of WhatsApp (of een andere app waarmee u de voorstelling volgt), u de voorstelling op een later moment – gratis – opnieuw kan volgen , tenzij het probleem onoverkomelijk is, en tenzij er geen vervolg-editie meer gepland staat, in dat geval kan u contact opnemen met Milton bv / SneakPeek@Milton bv / SneakPeek.be en kan er eventueel ter compensatie een ticket voorzien worden voor een andere voorstelling van Milton bv / SneakPeek. In ieder geval kan deze compensatie nooit financieel zijn of een hogere waarde hebben dan de oorspronkelijke aankoopprijs van het ticket.

Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

Milton bv / SneakPeek heeft geen enkele controle over de werking van de websites van derden of faciliterende partnerorganisaties (bijvoorbeeld CC’s, festivals en andere tussenpersonen die de voorstelling van Milton bv / SneakPeek faciliteren) hoewel deze derden eveneens Gebruikers van het Platform kunnen zijn. Milton bv / SneakPeek geeft geen garantie in verband met de kwaliteit, tijdigheid, compatibiliteit of rechtmatigheid van de ticketing uitgevoerd of niet uitgevoerd als gevolg van het gebruik van het Platform, de Website, de Diensten, of de SneakPeek app. Milton bv / SneakPeek levert geen garantie in verband met de kwaliteit, compatibiliteit, rechtmatigheid, juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van enige inhoud die op het Platform of de Website gepubliceerd wordt. Milton bv / SneakPeek is niet verplicht om eventuele geschillen tussen Gebruikers te monitoren of om op te treden als arbiter/bemiddelaar in geschillen tussen Gebruikers of tussen Gebruikers en derden. In het bijzonder wordt de aansprakelijkheid van Milton bv / SneakPeek uitgesloten in geval Gebruikers elkaars telefoonnummer uit de Whatsapp-groep of andere sociale media gebruiken om mekaar te contacteren of elkaars afbeelding gebruiken.

Milton bv / SneakPeek sluit alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit indien geschillen ontstaan tussen Gebruikers of tussen Gebruikers en derden (zoals bijvoorbeeld de CC’s, festivals of andere facilitators van de voorstelling) met betrekking tot betalingen of facturen; indien schadevergoeding en/of kosten en/of uitgaven geclaimd worden van een Gebruiker of van een derde door een Gebruiker of door een derde (met inbegrip van overheidsorganisaties), om welke reden dan ook, met betrekking tot de Diensten; in het algemeen, ingeval van fout of nalatigheid van een Gebruiker of een derde partij; enz.

Ook al neemt Milton bv / SneakPeek alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat het Platform, de SneakPeek app, de Website en de Diensten – met uitsluiting van websites van een faciliterende partnerorganisaties* van Milton bv / SneakPeek – operationeel en vrij van fouten zijn, is het zo dat de aard van het internet in het algemeen en van software in het bijzonder niet toelaten om in alle omstandigheden een continue en foutloze werking te garanderen. U erkent en aanvaardt dat alle Milton bv / SneakPeek Diensten geleverd worden in de staat waarin ze zich bevinden (“as is”), en dat noch Milton bv / SneakPeek noch haar licentiegevers of dienstverleners enige expliciete of impliciete garanties geven of verklaringen doen met betrekking tot de bruikbaarheid, toestand of werking van de Diensten. Milton bv / SneakPeek garandeert niet dat de toegang tot of het gebruik van de Milton bv / SneakPeek Diensten of het Platform steeds ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat alle Milton bv / SneakPeek software of Diensten voldoen aan bepaalde criteria van performantie of kwaliteit. Milton bv / SneakPeek en haar licentiegevers en dienstverleners geven geen impliciete garanties (en wijzen deze af), waaronder zonder enige beperking: garanties van visibiliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, afwezigheid van inbreuk, veiligheid, compatibiliteit of nauwkeurigheid.

Milton bv / SneakPeek sluit alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor eventuele financiële schade of verlies van goodwill, reputatie, of enige vorm van schade voortvloeiend uit het gebruik van de SneakPeek app, de Website, de Diensten of het Platform of uit de onmogelijkheid om de SneakPeek app, de website, de Diensten of het Platform te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat noch Milton bv / SneakPeek noch enige van haar licentiegevers of dienstverleners aansprakelijk zal zijn voor eventuele schade (met inbegrip van gevolgschade of bijzondere schade, waaronder het verlies van kansen, verlies van gegevens, verlies van tijd, enz.) voortvloeiend uit uw gebruik van de SneakPeek app, de website, de Diensten of het Platform of voortvloeiend uit uw onmogelijkheid om de SneakPeek app, de website, de Diensten of het Platform te gebruiken, of voortvloeiend uit het gebruik of het gedrag van een derde partij in verband met de Diensten. U doet hierbij afstand van alle aanspraken die met het voorgaande verband houden, alsook van aanspraken gebaseerd op contractuele basis, onrechtmatige daad of andere gronden, zelfs indien Milton bv / SneakPeek of een van haar licentiegevers of dienstverleners op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid dat schade zich kon voordoen. In ieder geval is de volledige aansprakelijkheid van Milton bv / SneakPeek en haar licentiegevers en dienstverleners en uw enige verhaalsmogelijkheid met betrekking tot het gebruik van de SneakPeek app, de Website, de Diensten, het Platform of met betrekking tot een schending van deze Gebruiksvoorwaarden steeds beperkt tot het laagste van: (i) het bedrag dat u daadwerkelijk betaalde voor het gebruik van de Diensten in de drie (3) maanden voorafgaand aan de datum van uw claim of (ii) € 250 (tweehonderdvijftig euro). U vrijwaart hierbij Milton bv / SneakPeek en haar licentiegevers en dienstverleners voor al hun eventuele verplichtingen en aansprakelijkheden en voor alle eventuele vorderingen die deze beperking zouden overschrijden.

De bovengenoemde vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van grove nalatigheid, fraude of opzettelijke nalatigheid van Milton bv / SneakPeek.

Vrijwaring

Als een Gebruiker van de SneakPeek app, de Website, het Platform of de Diensten, gaat u ermee akkoord om Milton bv / SneakPeek en elk van haar licentiegevers en dienstverleners te vrijwaren en te vergoeden van en voor alle eventuele aansprakelijkheden, kosten (inclusief advocatenkosten) en schade voortvloeiend uit aanspraken gebaseerd op het gebruik van uw Milton bv / SneakPeek account, met inbegrip van elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden – of indien er een (samenwerkings)overeenkomst werd afgesloten tussen u en Milton bv / SneakPeek met inbegrip van elke schending van de (samenwerkings)overeenkomst – door u of door een andere persoon die uw account gebruikt, elke claim van laster, smaad, schending van privacy-rechten of publiciteitsrechten, elk dienstverlies geleden door andere Gebruikers, elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Milton bv / SneakPeek of derden, en elke overtreding van de toepasselijke wetten, voorschriften of conventies.

Profiel - Account

Gebruikers kunnen toegang tot de Milton bv / SneakPeek Diensten krijgen door zich te registreren en zo een profiel/account op het Platform of website van een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv / SneakPeek, aan te maken. Het profiel/account voor de Milton bv / SneakPeek Diensten is persoonlijk voor elke Gebruiker en kan niet worden toegewezen of overgedragen worden aan derden.

Gebruikers erkennen en aanvaarden dat Milton bv / SneakPeek het recht heeft om, naar eigen goeddunken en in haar volle discretie, verzoeken tot registratie van een profiel/account af te wijzen. Zoals hoger omschreven in art. 5 erkennen Gebruikers dat Milton bv / SneakPeek het recht heeft om – bij wangedrag (ook wangedrag op de sociale media van Milton bv / SneakPeek valt hieronder) – eveneens de registratie ongedaan te maken. Zonder dat de Gebruiker in dat geval op enige vergoeding aanspraak kan maken.

Verklaringen, garanties en verantwoordelijkheden

Als een Gebruiker van de Milton bv / SneakPeek Diensten, verklaart en garandeert u dat u minstens 18 jaar oud bent, of, indien van toepassing, de leeftijd van meerderjarigheid bereikt heeft in het land, de staat of de provincie waar u woont. Bovendien verklaart en garandeert u dat u wettelijk gezien het recht heeft en in staat bent om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan. U stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor uw gebruik van de Milton bv / SneakPeek Diensten (en ook voor het gebruik van uw account door anderen). U verbindt er zich toe al uw verantwoordelijkheden en verplichtingen zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden te zullen voldoen.

Gebruikers verklaren en garanderen dat zij voldoende aansprakelijkheidsverzekeringen en andere verzekeringen zoals vereist door de toepasselijke wetten of regelgeving zullen afsluiten en aanhouden. Milton bv / SneakPeek is niet verplicht om de naleving van deze verklaring en garantie door de Gebruikers op te volgen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruikers om de naleving van deze verklaring en garantie door hun contractspartijen te checken. Milton bv / SneakPeek sluit elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit indien een Gebruiker van haar Diensten niet aan deze vereisten zou voldoen.

Gebruikers erkennen en aanvaarden dat hun gebruik van de Milton bv / SneakPeek Diensten onderworpen is aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en regelgeving. Gebruikers verklaren en garanderen dat zij alle toepasselijke wetten en regelgeving zullen naleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten en regelgeving met betrekking tot diensten of data, GDPR, belastingen en sociale zekerheid; netwerken en communicatie (met inbegrip van spamming, hacking, laster en eerroof, privacy, diefstal van gegevens, etc.); auteursrechten, octrooien, merken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten; en alle andere toepasselijke wetten en regelgeving in de breedst mogelijke zin (zowel van nationaal recht, Europees recht of internationale verdragen).

Gebruikers verklaren en garanderen dat zij de Diensten niet zullen gebruiken voor illegale doeleinden; dat zij netwerken die verbonden zijn met de Diensten niet zullen verstoren of onderbreken; dat zij niet zullen proberen om onbevoegd toegang te krijgen tot computersystemen, gegevens of netwerken; dat zij geen technische maatregelen die door Milton bv / SneakPeek gebruikt worden zullen omzeilen; dat zij geen informatie over Gebruikers zullen verzamelen zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming; en dat zij niet zullen tussenkomen in het gebruik en het genot van de Diensten door andere Gebruikers.

Gebruikers erkennen en aanvaarden dat Milton bv / SneakPeek niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn voor de naleving van Gebruikers met deze verklaring en garantie. 

Milton bv / SneakPeek behoudt zich het recht voor om elke actie te ondernemen met betrekking tot de Diensten die Milton bv / SneakPeek nodig of geschikt acht (in haar volle discretie), indien Milton bv / SneakPeek van mening is dat u of uw posts op het Platform/social media van Milton bv / SneakPeek of uw gedrag de aansprakelijkheid van Milton bv / SneakPeek in het gedrang kunnen brengen, of dat deze de Diensten kunnen compromitteren of verstoren voor u of andere Gebruikers, of dat Milton bv / SneakPeek hierdoor de diensten van eigen leveranciers (geheel of gedeeltelijk) kan verliezen. Milton bv / SneakPeek heeft het recht om posts te verwijderen of een account van een Gebruiker op te schorten / te annuleren op elk moment en om welke reden dan ook, ook indien een onaanvaardbaar aantal klachten tegen een Gebruiker ingediend werden. Milton bv / SneakPeek behoudt zich het recht voor om, in haar volle discretie, de Diensten te weigeren of te beëindigen voor welke reden dan ook, zonder dat dit de aansprakelijkheid van Milton bv / SneakPeek in het gedrang kan brengen.

 

Kosten

Indien u rechtstreeks aan Milton bv / SneakPeek betaalt, of betaalt via een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv / SneakPeek, stemt u ermee in om alle kosten voor uw gebruik van de Diensten te betalen tegen de prijs vermeld op de betreffende Website. Milton bv / SneakPeek behoudt zich het recht voor om de belastingen over de toegevoegde waarde aan te rekenen (“BTW”), evenals verkoopstaksen of andere belastingen op de dienstverlening, waar van toepassing. Milton bv / SneakPeek behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen of nieuwe kosten aan te rekenen voor de toegang tot of het gebruik van de Milton bv / SneakPeek Diensten. Alle wijzigingen in prijzen of kosten (maar niet noodzakelijk m.b.t. belastingen) zullen gepubliceerd worden op de Milton bv / SneakPeek Website of op de website van een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv / SneakPeek. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig dergelijke prijsinformatie na te kijken om tijdig kennis te nemen van dergelijke wijzigingen. Een voortgezet gebruik van de Diensten of de niet beëindiging van uw Milton bv / SneakPeek account nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, houdt in dat u akkoord gaat met de prijzen en kosten zoals aangepast door de gepubliceerde wijzigingen.

Indien u aan een CC, festival of andere facilitator van een voorstelling betaalt, wordt u afgeleid naar hun website, en dan zijn de Gebruiksvoorwaarden van dat CC, festival of facilitator toepasselijk, aangevuld met de specifieke gebruikersvoorwaarden van Milton bv / SneakPeek, het Platform, SneakPeek, of de SneakPeek app en alle bijbehorende diensten en toepassingen.

Milton bv / SneakPeek is niet aansprakelijk voor de content van websites waarnaar doorgelinkt wordt op de Website. Milton bv / SneakPeek is niet aansprakelijk voor de content van websites van een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv / SneakPeek.

Milton bv / SneakPeek is niet verantwoordelijk voor eventuele prijswijzigingen van CC’s,festivals of andere facilitators van een voorstelling. 

Betaling aan Milton bv / SneakPeek – met uitsluiting van een betaling die gebeurt via een website van een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv / SneakPeek – moet gedaan worden met de kredietkaart of debetkaart door u gekozen, of via een andere betaalmethode zoals Milton bv / SneakPeek kan aanvaarden. Indien Milton bv / SneakPeek geen betaling ontvangt voor uw Milton bv / SneakPeek account op de vervaldag, gaat u ermee akkoord om onmiddellijk en op eenvoudig verzoek alle verschuldigde bedragen te betalen. Elke keer dat u gebruik maakt van de Milton bv / SneakPeek Diensten, of toestaat dat de Milton bv / SneakPeek Diensten via uw account gebruikt worden, gaat u ermee akkoord en bevestigt u dat Milton bv / SneakPeek gemachtigd is om uw betaalkaart aan te rekenen of betaling te verkrijgen voor de Diensten via elke mogelijke wijze die wettelijk gezien ter beschikking staat van Milton bv / SneakPeek. U stemt ermee in dat Milton bv / SneakPeek (wanneer het haar gepast lijkt) kosten mag optellen of accumuleren die tijdens uw facturatiecyclus gegeneerd werden en deze kan factureren als een of meer opgetelde bedragen tijdens of aan het einde van elke cyclus, en dat Milton bv / SneakPeek het verkrijgen van toestemming van uw bank of kredietkaartmaatschappij kan uitstellen tot het te factureren bedrag is opgeteld of geaccumuleerd. Dit betekent dat opgetelde of geaccumuleerde kosten kunnen worden weergegeven op de afrekening die u ontvangt van uw bank of kredietkaartmaatschappij.

Indien van toepassing – zijn alle facturen betaalbaar op het ogenblik van ontvangst van de factuur of rekening, en zijn achterstallig indien niet volledig betaald binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum. Op alle onbetwiste facturen en rekeningen die vervallen zijn, zijn automatisch en zonder dat een verdere ingebrekestelling vereist is nalatigheidsinteresten van toepassing van anderhalf procent (1,5%) per maand of het hoogste percentage toegestaan door de wet (afhankelijk van welk bedrag het hoogste is), evenals een schadevergoeding gelijk aan tien procent (10%) van het totale uitstaande bedrag met een minimum van 250 euro.

Als u vragen heeft in verband met eventuele kosten die zijn aangerekend, of indien u een factuur of afrekening wil protesteren, moet u schriftelijk contact opnemen met de facturatiedienst van Milton bv / SneakPeek via Milton bv / info@sneakpeek.nu bv / SneakPeek.nu ten laatste binnen veertien (14) kalenderdagen na de facturatiedatum.

Intellectuele Eigendom

Alle teksten, personages, beelden, programma’s, diensten, ontwerpen, software, of de SneakPeek app, technologieën, merken, handelsnamen, uitvindingen en materialen die de Milton bv / SneakPeek Dienst, het Platform, de Website, hun applicaties uitmaken, zijn volledig de eigendom van Milton bv / SneakPeek en/of haar licentiegevers en dienstverleners, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. U heeft niet het recht om Milton bv / SneakPeek’s merken, handelsnamen, octrooien, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Milton bv / SneakPeek. U heeft niet het recht om auteursrechtelijk beschermd of geoctrooieerd materiaal van Milton bv / SneakPeek te kopiëren, te verzenden of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Milton bv / SneakPeek. U mag geen intellectuele eigendomsrechten creëren of verkrijgen (zoals, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo’s, octrooien, auteursrechten, domeinnamen en afgeleide/naburige rechten) die substantieel gelijkaardig zijn aan de intellectuele eigendomsrechten van Milton bv / SneakPeek. U mag geen gebruik maken of proberen te maken van intellectuele eigendomsrechten van Milton bv / SneakPeek, onder andere als trefwoord of op enige andere wijze in het kader van advertenties op internet zoekmachines of op sociale media.

De voorstellingen die gestreamd worden via de Website, of de SneakPeek app mogen enkel bekeken worden, u mag geen opnames daarvan maken noch teksten kopiëren of andere intellectuele eigendom toeëigenen.

Milton bv / SneakPeek krijgt van de Gebruikers de toestemming om hun afbeelding te gebruiken op het Platform en in de Whatsapp groep/Facebookgroep (of andere Milton bv / SneakPeek-sociale media) van de voorstelling gedurende de looptijd van de voorstelling waarop de Gebruikers intekenen en zo lang de Gebruikers na afloop van de voorstelling hun foto niet zelf verwijderd hebben uit hun account. Het is technisch onmogelijk voor Milton bv / SneakPeek om na afloop van de voorstelling de nummers/foto’s van de Gebruikers te deleteten uit een WhatsApp-groep (of andere sociale media-groepen), het is dus de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf om dit te doen.

Inhoud die op het Platform/sociale media van Milton bv / SneakPeek gepost wordt

Gebruikers verklaren en garanderen dat alle inhoud die zij op het Platform/sociale media van Milton bv / SneakPeek publiceren correct, volledig en rechtmatig zal zijn. Gebruikers aanvaarden dat ze geen inhoud zullen publiceren die lasterlijk, smadelijk, misleidend, privacy-schendend, onnauwkeurig, vals of anderszins onjuist of onrechtmatig is of zou kunnen zijn.

Gebruikers verlenen een wereldwijde royalty-vrije licentie aan Milton bv / SneakPeek om alle inhoud die zij op het Platform/sociale media van Milton bv / SneakPeek of via de Diensten publiceren te gebruiken en te verspreiden. Gebruikers doen afstand, in de ruimste zin toegestaan door de wet, van hun morele rechten op de inhoud die ze op het Platform/sociale media van Milton bv / SneakPeek posten. Gebruikers beloven geen morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten tegen Milton bv / SneakPeek, haar sub-licentiehouders of haar gevolmachtigden te zullen doen gelden.

Milton bv / SneakPeek heeft het recht, maar niet de verplichting, om inhoud die op het Platform/sociale media van Milton bv / SneakPeek geplaatst wordt door Gebruikers te screenen. Milton bv / SneakPeek behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen of te wissen, waarvan Milton bv / SneakPeek van mening is dat die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of met enige wet of regelgeving, of waarvan Milton bv / SneakPeek van mening is dat die schadelijk is of kan zijn voor Milton bv / SneakPeek, haar Gebruikers of derden. Milton bv / SneakPeek zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud die door Gebruikers op het Platform/sociale media van Milton bv / SneakPeek geplaatst wordt of voor het verwijderen van enige inhoud. De vermelding van content op het Platform/sociale media van Milton bv / SneakPeek houdt geen goedkeuring of aanbeveling in van deze content door Milton bv / SneakPeek.

 

Gebruikersaccount en veiligheid

Als onderdeel van het registratieproces, worden Gebruikers verplicht om een e mailadres, naam en telefoonnummer op te geven. Gebruikers zijn zelf geheel verantwoordelijk voor het geheimhouden van hun wachtwoord, gebruikersnaam, accountgegevens en andere log-in gegevens of toegangscodes. Bovendien zijn Gebruikers, behalve waar anders gesteld door de wet, zelf geheel en exclusief verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via hun account. Gebruikers gaan akkoord om Milton bv / SneakPeek onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventueel ongeoorloofd gebruik van hun account of van andere schendingen van de veiligheid of misbruik van login gegevens, wanneer zij daar weet van hebben.

Privacy & Cookie policy

Milton bv / SneakPeek tracht om een vertrouwensrelatie met haar Gebruikers op te bouwen, op basis van respect voor persoonlijke identiteit en informatie van haar Gebruikers. Gebruikers geven toestemming aan Milton bv / SneakPeek om de persoonsgegevens die zij aan Milton bv / SneakPeek via het Platform of via een website van een faciliterende partnerorganisatie* van Milton bv / SneakPeek, vrijgeven te verwerken en te verzamelen in een databank. Om onze inzet voor de privacy van de Gebruikers te tonen, hebben wij een Privacy & Cookie Policy ontwikkeld, die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst. Een recent exemplaar van deze Policy is beschikbaar op https://sneakpeek.nu/privacy-policy/. Als wij besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, zullen wij de wijzigingen aan de “Privacy & Cookie policy” op onze Website publiceren, en op andere plaatsen waar we dit geschikt achten, zodat onze Gebruikers altijd op de hoogte zijn van welke informatie wij verzamelen, hoe we die informatie gebruiken, en onder welke omstandigheden we deze informatie eventueel openbaar maken. Wij zullen deze informatie steeds gebruiken in overeenstemming met de “Privacy & Cookie policy” waaronder de informatie werd verzameld. Als we echter persoonsgegevens van onze Gebruikers zouden willen gebruiken op een andere manier dan vermeld op het ogenblik dat we die gegevens verzamelden, zullen we Gebruikers via e-mail op de hoogte brengen. Gebruikers zullen de keuze hebben om al dan niet akkoord te gaan met deze andere manier waarop we de betreffende gegevens gebruiken. Echter, als Gebruikers geopteerd hebben om geen communicatie van Milton bv / SneakPeek te ontvangen, of als zij hun account verwijderd of gedeactiveerd hebben, dan zullen zij niet worden gecontacteerd. In dergelijke gevallen zullen hun persoonsgegevens niet op de nieuwe manier gebruikt worden. Bovendien, als we materiële veranderingen aanbrengen in ons privacybeleid die geen invloed hebben op de Gebruikersgegevens die al in onze database zijn opgeslagen, zullen we een prominente melding maken op onze Website om Gebruikers op de hoogte te brengen van deze veranderingen. In sommige gevallen, waar we een melding van wijzigingen aankondigen in ons privacybeleid, zullen we Gebruikers die gekozen hebben om e-mail correspondentie van ons te ontvangen ook via e-mail op de hoogte brengen.
Uw emailadres, telefoonnummer, naam, eventuele afbeelding en andere persoonsgegevens worden na afloop van de voorstelling bijgehouden. Enkel indien u expliciet geopteerd hebt om op de hoogte te blijven van de Milton bv / SneakPeek activiteiten wordt uw emailadres bijgehouden voor dat doel. U heeft steeds het recht uw persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen of te doen verwijderen door eenvoudig een mail te sturen naar Milton bv / info@sneakpeek.nu

Wijzigingen aan Diensten

Milton bv / SneakPeek behoudt zich het recht voor om bepaalde Diensten te wijzigen of stop te zetten. Indien dit invloed heeft op uw (samenwerkings)contract wordt er uiteraard eerst contact opgenomen en wordt er een oplossing uitgewerkt. Milton bv / SneakPeek zal niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij indien Milton bv / SneakPeek haar rechten in verband met wijzigingen of stopzetting zou uitoefenen.

Wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden

Behalve indien en voor zover bij wet verboden, kan Milton bv / SneakPeek deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door (a) een herziene versie van de Gebruiksvoorwaarden op de Milton bv / SneakPeek Website of het Platform te publiceren, en/of (b) informatie te verzenden met betrekking tot de wijziging naar het e-mailadres dat u aan Milton bv / SneakPeek heeft meegedeeld. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Milton bv / SneakPeek Website na te zien zodat u tijdig kennis kan nemen van dergelijke wijzigingen. U zult geacht worden deze wijzigingen aanvaard te hebben door blijvend gebruik te maken van de Milton bv / SneakPeek Diensten nadat deze wijzigingen gepubliceerd zijn of nadat informatie over deze wijzigingen aan u verzonden werd.

Diversen

Indien een partij de andere partij niet dwingt tot strikte uitvoering van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, zal dit niet beschouwd worden als een afstand door de eerste partij van haar rechten om die bepaling of enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in de toekomst wél af te dwingen.

Milton bv / SneakPeek en de Gebruiker(s) zullen onafhankelijke zelfstandige partijen blijven. Er is geen enkele vorm van ondergeschikt verband. De modaliteiten van de samenwerking worden desgevallend beschreven in een (samenwerkings)contract waar deze Gebruiksvoorwaarden een aanvulling op zijn. Indien er een contradictie is tussen de clausules van het (samenwerkings)contract en deze Gebruiksvoorwaarden zullen de clausules van het (samenwerkings)contract primeren. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal een nieuwe verhouding van joint venture, agentschap/agentuur, franchise, arbeidsovereenkomst of een andere relatie tussen Milton bv / SneakPeek en de Gebruiker(s) creëren. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Diensten, zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.

home
shows
menu
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.